Regulamin sklepu internetowego www.piecykowo.com.pl

§1 sklep

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.piecykowo.com.pl prowadzony jest przez firmę Justyna Brzęcka F.H.U. Piecykowo z siedzibą w Modlniczce, przy ul. Słowiańskiej 51, 32 – 085 Modlniczka, telefon: 12 356 57 47, e-mail: poczta@piecykowo.com.pl, NIP: 513-010-85-08 REGON: 121815122, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.piecykowo.com.pl

3.Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.piecykowo.com.pl
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Sprzedawca – Justyna Brzęcka F.H.U. Piecykowo z siedzibą w Modlniczce, przy ul. Słowiańskiej 51, 32 – 085 Modlniczka, telefon: 12 356 57 47, e-mail: poczta@piecykowo.com.pl, NIP: 513-010-85-08 REGON: 121815122, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki,
d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
f) Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,

g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
i) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
j) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
k) Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
l) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
m) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
n) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
o) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
p) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
q) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
r) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy.
s) Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,
d) prowadzeniu Newslettera.

5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: poczta@piecykowo.com.pl

6. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

7. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży: wkładów kominkowych i pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych i wentylacyjnych, DGP i elementów kominowych, obudów i belek kominkowych oraz akcesoriów z nimi związanych.

8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.piecykowo.com.pl, niezbędne jest wykorzystanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,a także oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3, IMAP oraz obsługi stron internetowych, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej spełniającej standardy organizacji W3C (The World Wide Web Consortium) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż i dostarcza towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia poza granice kraju mogą być zrealizowane po indywidualnym uzgodnieniu warunków sprzedaży.
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
c) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,

d) złożenie Zamówienia mailowo na adres: poczta@piecykowo.com.pl
4.Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, wybór zamawianego towaru poprzez dodanie go do koszyka i potwierdzenie zamówienia przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest wybór zamawianego towaru poprzez dodanie go do koszyka, skorzystanie z opcji „Złóż zamówienie” umożliwiającej jednorazowe zawarcie umowy z Piecykowo.com.pl i potwierdzenie zamówienia przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego. W ramach Rejestracji oraz skorzystania z opcji „Złóż zamówienie”. W ramach Rejestracji oraz skorzystania z opcji „Złóż zamówienie”. Kupujący ma obowiązek podać następujące dane:

imię i nazwisko,

adres,

w przypadku przedsiębiorcy firmę pod którą działa oraz numer NIP,

adres poczty elektronicznej,

numer telefonu i/lub faks,

9. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, o których mowa w pkt. 3. W przypadku ich zmiany Kupujący jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie Piecykowo.com.pl.

10. Piecykowo.com.pl, jako administrator danych osobowych, o których mowa w pkt. 3, chroni te dane. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane dla wykonywania Umowy jedynie przez Piecykowo.com.pl na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Z chwilą założenia konta użytkownika lub skorzystania z opcji, o której mowa w pkt. 2, Kupujący oświadcza, iż:

- wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,

- akceptuje Regulaminem Piecykowo.com.pl,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym

do świadczenia usług wykonywanych w ramach zawieranej Umowy,

- po zakończeniu korzystania z usługi na podstawie zawartej Umowy,

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów reklamy,

badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników

tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę;

oznaczenia wskazujące na tożsamość usługobiorcy zostaną usunięte.

- został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany podczas rejestracji informacji

o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Piecykowo.com.pl oraz informacji handlowych o jego nowych usługach (opcja do wyboru).


12. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
13. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail lub poprzez zmianę statusu zamówienia z „złożonego” na „przyjęte do realizacji” o którym Klient jest informowany drogą SMS na podany numer telefonu komórkowego w momencie składania zamówienia.
14. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail lub SMS.
15. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt z działem sprzedaży internetowej pod nr tel. 12 356 57 47 lub wysyłając e-maila na adres: poczta@piecykowo.com.pl
16. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi nie więcej niż termin określony przy każdym produkcie.
17. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
18. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.
19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT), który wysyłany wraz z produktem lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
b) płatność za pośrednictwem systemu płatności DotPay
c) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
d) płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki,

e) płatność za pośrednictwem systemu Pay U,

f) płatność za pośrednictwem kart płatniczych,

g) płatność za pomocą systemu ratalnego:

- Santander Consumer Bank,

- Platforma Ratalna,

- Pay U
5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na poniżej wskazany numer kont bankowych Sprzedawcy:

ING / Kraków nr 94 1050 1445 1000 0090 9053 7847

7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, nie później niż w terminie określonym przy produkcie (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

8.W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
9. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk.

§4. DOSTAWA
1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
b) dostarczenie Produktów przez firmę kurierską – Pekaes,
2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej Pekaes, (Kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru do lokalu Kupującego) koszty dostawy uzależnione są od rodzaju przesyłki oraz formy płatności i przedstawiają się następująco (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):
a) w przypadku paczki – 15 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy) lub 15 zł (przesyłka za pobraniem),
b) w przypadku palet do wartości zamówienia 800 zł – 15 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy) lub 15 zł (przesyłka za pobraniem).

c) jeżeli zamówienie przewyższa 800 złotych – 0 złotych.

d)w przypadku zamówień na produkty o nietypowych gabarytach, w której rzecz jest nieprefabrykowana – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.
6. Czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedziałku do piątku) w przypadku paczki wynosi 1 dzień roboczy, natomiast w przypadku przesyłki realizowanej za pomocą palet – do 2 dni roboczych.
7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
8. Kupujący dokonując zamówienia staje się stroną umowy sprzedaży i obowiązany jest odebrać towar.

9. Zamówienia poza granice kraju mogą być zrealizowane tylko po indywidualnym uzgodnieniu warunków sprzedaży.

§5. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera.
3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody powinien go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie lub pod numerem 12 356 57 47.
5. Wypełniony protokół szkody (z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: poczta@piecykowo.com.pl
6.W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia adnotacja o tym fakcie powinna zostać zamieszczona na liście przewozowym.
7.Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera Pekaes, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem oraz innych dokumentów, które są w posiadaniu Kupującego i mogą uprawdopodobnić fakt, iż uszkodzenia towaru powstały podczas transportu.

8. Postanowienia punktów 1 – 7 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca i prosi o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§6 REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Po stwierdzeniu, iż Produkt ma wadę, Kupujący może zgłosić to Sprzedacy.
2.Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, zauważonych nieprawidłowości, nazwę towaru, którego dotyczy reklamacja, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Kupujący jest proszony o przesłanie reklamacji do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@piecykowo.com.pl
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Niniejszy punkt nie ma wpływu na termin, o którym mowa w §6 punkt 5 Regulaminu.

5.Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

§7. GWARANCJA

1.Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą zostać objęte gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu.
2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie dokumentu gwarancji).
3. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany – w zależności od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji. Okresy te wskazane są w dokumencie gwarancji.
4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez Kupującego.
5. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi dokument gwarancji. Dokument gwarancji bez daty związania Sprzedawcy udzieloną gwarancją, pieczęci Sprzedawcy, podpisu Sprzedawcy, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby trzecie, z powodu jego wadliwości, nie może być podstawą żądania naprawy gwarancyjnej. Kupujący ma prawo skorzystać z gwarancji udzielonej przez producenta na warunkach i w miejscu wskazanych w karcie gwarancyjnej.

6.Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, nie są objęte gwarancją i nie mogą być dochodzone w ramach napraw gwarancyjnych.
8. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: poczta@piecykowo.com.plwraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
9. Reklamacja zgłoszona w ramach gwarancji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku Umowy zawartej z konsumentem, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f)szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenie od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (zwykłego zarządu).

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedawca jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
3.Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: poczta@piecykowo.com.pllub zadzwonić pod numer telefonu 12 356 57 47

§10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.piecykowo.com.pl zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.piecykowo.com.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.piecykowo.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Nazwa PIECYKOWO jest zarejestrowanym i chronionym znakiem towarowym, którego prawo wyłącznego używania w sposób zarobkowy i zawodowy przysługuje Sprzedawcy.
5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11 POLITYKA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Definicje

1.Administrator – firma Justyna Brzęcka F.H.U. Piecykowo z siedzibą w Modlniczce, przy ul. Słowiańskiej 51, 32 – 085 Modlniczka, telefon: 12 356 57 47, e-mail: poczta@piecykowo.com.pl, NIP: 513-010-85-08 REGON: 121815122, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.piecykowo.com.pl
2. Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
3. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Stosowanie plików Cookies

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a)Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

3. Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

§12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
b) działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
c) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
d) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.piecykowo.com.pl i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
e) skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.piecykowo.com.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
f) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
g) za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§13 KONTAKT

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji Kupujący

może kontaktować się z Piecykowo.com.pl w następujący sposób:

pocztą pod adresem: F.H.U. „Piecykowo” Justyna Brzęcka, ul. Słowiańska 51, 32-085 Modlniczka,

telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 534-651-323 lub 12 356 57 47

za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@piecykowo.com.pl.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2016 roku.

Załącznik nr 1 do pobrania:

http://mariaetta.pl/allegro/odstapienie2016.pdf

Follow us on Facebook