Polityka prywatności

Rekomendowane zapisy klauzuli informacyjnej Sklepu internetowego” 1. Dbając o Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma Handlowo-Usługowa „Piecykowo” Justyna Brzęcka zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji, co jest związane z poufnością, integralnością i rozliczalnością pozyskanych danych osobowych.
  Każdy pracownik sklepu, odbył cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Handlowo-Usługowa „Piecykowo” Justyna Brzęcka z siedzibą w Moldniczce przy ul. Zielna 20, 32-085 Moldniczka 
  telefon: 48 534 651 323, e-mail: , NIP: 5130108508,
  REGON: 121815122 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

 3. Zgłaszanie naruszeń - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi lub naruszenia, proszę przesłać informację na adres e-mail: poczta@piecykowo.com.pl.

 4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 5. Rezygnacja lub wycofanie zgody cofnąć zgodę może każda osoba, dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację na adres e-mail: poczta@piecykowo.com.pl.

 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku,wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych lub też kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie wówczas należy przesłać na adres e-mail: poczta@piecykowo.com.pl.
  Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność danych osobowych.
  W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (Piecykowo.com.pl), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania.

 7. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w sytuacji, jeśli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów lub zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta albo wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania lub dane przetwarzano niezgodnie z prawem wówczas obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać e-mail: poczta@piecykowo.com.pl.

 8. Prawo do przenoszenia danych – należy się Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.

 9. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek Państwa, Administrator danych ma zobowiązanie przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 
  Warto podkreślić, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. 
  W sytuacji żądania następnych kopii firma Handlowo-Usługowa „Piecykowo” Justyna Brzęcka
    ma obowiązek pobrania „rozsądnej opłaty”.

 10. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. 
  W sytuacji, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch powyższych zasad, przysługuje prawo do:

 • sprostowania danych nieprawidłowych;

 • uzupelnienia informacji niekompletnych.Firma Handlowo-Usługowa „Piecykowo” Justyna Brzęcka przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać na adres email:poczta@piecykowo.com.pl.

 1. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 -zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat.
  Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są nieskuteczne.

 2. Przekazywanie danych stronom trzecimAdministrator danych (Piecykowo.com.pl) chroni i dba o interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie
  z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
  z przedstawionymi celami. 
  Podmiot, który występuje do Administratora danych z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powienien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. 
  W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona.

 3. Przejrzystość – staramy się aby strona internetowa www.piecykowo.com.pl wraz
  z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa zawsze łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem.
  W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i jednocześnie prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych. 
  W przypadku, gdy Państwa zdanie jest inne, prosimy wszelkie uwagi kierować na nasz adres 
  email: poczta@piecykowo.com.pl.

 4. Przechowywanie danych – pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania, tj. pozyskanej zgodny od Państwa.

 5. Prawo dostępu do danych – posiadacie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie:

 • celu przetwarzania;

 • kategorii pozyskiwanych danych;

 • informacji o odbiorcach danych;

 • planowany okres zniszczenia danych;

 • informacji o uprawnieniach;

 • informacji o prawie do skargi;

 • źródła danych;

 • automatycznie podejmowanych decyzji.UWAGA !

Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgód nie jest wymagane ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej www.piecykowo.com.pl i w niniejszym dokumencie (tekst poniżej).

 1. Na naszym sklepie internetowym www.piecykowo.com.pl zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni
  o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc zrelizować zamówienie i jednocześnie uzyskać możliwości kontaktu.

 • Adres zamieszkania lub adres do wysyłki – jest nam niezbędny do wysyłania, czyli dostarczenia Państwu zamówionego produktu;

 • Nr urządzenia końcowego (telefonu, laptopa, tabletu, smartfonu, etc.) – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu zamówionego produktu. 
  Natomiast dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia lub w sytuacji nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej, jak np. brak produktu w magazynie lub jego uszkodzenie, jednocześnie proponując rozwiązanie w zaistniałej sytuacji.
  Kontaktujemy się również w sytuacji np. wypadku samochodu dostarczającego zamówiony produkt.

 • Adres email – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie otrzymania zamówienia i nadania przesyłki zamówionego produktu oraz kontaktujemy się z Państwem.

 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych
  w internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
  Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych..

 • Cookies – nasz sklep www.piecykowo.com.pl wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących sytuacji:

 • dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania, konta po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję.

 • rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, nie obligatoryjna. 
  Przechowujemy dane w bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym, bez ponownej konieczności rejestracji.

 1. Każdy Użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego sklepu.

 2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.

 3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość e-mail. 

Załącznik nr 4 do Umowy udostępnienia formuły zakupowej “Kup z Twisto”Rekomendowane zapisy klauzuli informacyjnej Sklepu internetowegoINFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) F.H.U. PIEYCKOWO (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.piecykowo.com.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa PIECYKOWO Justyna Brzęcka ul. Zielna 20, 32-085 Modlniczka, 
  dane kontaktowe numer telefonu: 534-651-323, adres e-mail: poczta@piecykowo.com.pl.

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Firma Handlowo Usługowa PIECYKOWO Justyna Brzęcka można się kontaktować pisząc na adres pocztowy ul. Zielna 20, 32-085 Modlniczka, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – poczta@piecykowo.com.pl.

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 2. w zakresie niezbędnym do świadczenia usług wykonywanych w ramach zawieranej Umowy.

 3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:art. 6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia).

 4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.

 2. Twisto Polska sp. z o.o.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

 1. w zakresie niezbędnym do świadczenia usług wykonywanych w ramach zawieranej Umowy.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 1. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest [Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).